บริษัท วรรณธนา เมททอล เวิร์ค จำกัด
111, 111/1 หมู่ 11
ต.โพหัก อ.บางแพ
จ.ราชบุรี 70160
ประเทศไทย

กรกิจ เงาเบญจกุล
managing director

m: +66 816233208
e: korakij@wmw.co.th