Innovation

"time to market คือสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจวันนี้" เราให้ความสำคัญตั้งแต่แรกเริ่มของ product life cycle. การออกแบบ แม่พิมพ์ die ระบบทางน้ำโลหะ ได้ออกแบบในรูปของไฟล์ 3D (CAD) ซึ่งเราใช้ซอฟท์แวร์ NX 10.0 เข้ามาเป็นเครื่องมือหลักของการออกแบบ นอกจากนี้เรายังนำ casting simulation เข้ามาช่วยในการออกแบบ ซึ่งทำให้เข้าใจพฤติกรรมของน้ำโลหะมากขึ้น ตั้งแต่เทลงแบบทราย จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นของแข็ง

ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ สร้างโอกาสให้เราปรับปรุง yield ให้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยทำนายของเสียเช่น ตามด หดตัว. ประเด็นทางด้านคุณภาพหรือ productivity สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้นและประหยัด ซึ่งเป็นผลให้สามารถลดจำนวนและเวลาการทดลอง ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าสู่กระบวนการ mass production ได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ เครื่องมือเหล่านี้ได้สร้างการทำงานพร้อมกัน (simultaneously working) ระหว่างลูกค้า บริษัท และ ผู้ผลิตแม่พิมพ์ ตั้งแต่แรกเริ่มของการกระบวนการออกแบบ

Rapid prototype เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เราได้นำเข้ามาใช้ในกระบวนการออกแบบ เพิ่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า
ด้วยเทคโนโลยี 3D sand printing ทำให้ปัญหาการผลิตจำนวนน้อยหมดไป งานตัวอย่างสามารถที่จะผลิตได้ในจำนวนน้อย ใช้เวลาสั้นและต้นทุนต่ำ โดยไม่ต้องพึ่งพาแม่พิมพ์แต่อย่างใด